Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag.

7. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 75 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen.

8. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

10. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van andere partij, e.d...

12. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

14. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.

15. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

17. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

Conditions generales de vente, de livraison et de paiement.

1. Sauf conditions particulières, mentionnées au recto de la facture ou du bon de commande et signées pour accord par le client, sont seules valables et â l'exclusion de toutes autres, les conditions d'application reprises ci-dessous.

2. Les devis et offres de prix sont basés sur les prix actuels des salaires, matériaux et services. Si ceux-ci subissent des modifications indépendantes de la volonté du vendeur, celui-ci se réserve le droit d'adapter proportionnellement les prix.

3. Les réclamations concemant la livraison et relatives â la conformité et aux défauts visibles, doivent nous être communiquées dans un délai de hult jours après la livraison et en tout cas avant l'utilisation ou la revente des biens.

4. Toute réclamation relative â la facture doit nous parvenir par écrit dans les hult jours de la date de facturation. La date et le numéro de facture seront mentionnés dans la réclamation.

5. Toutes nos factures sont payables au comptant, sauf stipulation contraire.

6. En cas de non-paiement de Ia facture dans le délai prescrit, II sera dO â partir de la date d'échéance, de plein droit et sans mise en demeure préalable, un intérêt de retard égal au taux légal. En outre, il sera dû une indemnité forfaitaire de 10% du montant total de la facture.

7. En cas d'annulation de la commande, l'acheteur sera également tenu au paiement d'une indemnité de dédommagement forfaitaire de 15% de la valeur de la commande, avec un minimum de 75 C et cola sans préjudice de dommages et intérêts plus élevés.

8. Tant que les biens livrés n'ont pas été payés ils restent propriété du vendeur.

9. En cas de contestation, sont compétents tenitorialement, les tribunaux de Bruxelles.

10. Si l'acheteur n'enlève pas les marchandises á la date communiquée, le vendeur se réserve le droit, â partir de l'expiration d'un délai de 15 jours, de considérer la convention comme résiliée et cela sans mise en demeure préalable. La conservation des biens en attente de livraison ou d'enlèvement s'effectue aux frais et aux risques de l'acheteur.

11. Les deux parties peuvent mettre fin â la convention sans indemnité en cas d'impossibilité d'exécution suite â la force majeure, la grève, le lock-out, la grève de l'autre partie e.a.

12. Nous nous réservons également le droit de considérer la convention comme résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable en cas de faillite ou d'insolvabilité notoire du client.

13. Les frais relatifs â des traites ou des chèques impayés ainsi que les autres frais de récupération ne sont pas compns dans l'indemnité forfaitaire et sont portés séparément en compte â l'acheteur.

14. Si nous nous engageons â livrer des services ou des prestations, un tiers sera payé â la signature du bon de commande, un tiers au début des prestations ou des services et un tiers á la livraison ou â l'achèvement.

15. En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit d'interrompre les livraisons, prestations et services.

16. En cas de non-paiement, nous nous réservons le droit de considérer la convection comme résiliée de plein droit et sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire, pour la totalité ou pour la partie non encore exécutée.

17. Les biens voyagent aux risques de l'acheteur, sauf en cas de faute intentionnelle ou lourde dans le chef du transporteur. Les frais de transport sont, sauf stipulation contraire, â charge de l'acheteur.

Andere services

Old - Timers & Young - Timers

Het is met passie en genoegen dat we jouw Old-timer of Young-timer herstellen en onderhouden. Bij ons zal uw auto nooit als een waardeloos object of enkel een als nummer beschouwd worden ! maar zal telkens de nodige aandacht krijgen zodat u zorgeloos kan verlaatsen in alle veiligheid.

Auto Elektriciteit

Elke elektrische herstelling, aanpassing of foutcode diagnose van uw recent of ouder voertuig;

Diagnose via OBD;

Voor de meeste defectueuse electronische elementen kunnen we een herstelling aanbieden in plaats van een dure vervanging.

 

Onderhoud en Mechanische herstellingen

In overleg met u zullen we de meest passende oplossing vinden voor al problemen in verband met uw motor, versnellingsbak, aandrijvings, ophanging, rem, ...

 

Carrosserie

Het is met respect, passie en oog voor detail dat uw voertuig zal hersteld worden volgens de regels van de kunst.

Expertise en staat van het voertuig

U wenst een auto te kopen of u hebt de wagen van uw dromen gekocht ? U wenst de réele staat te kennen van uw motor, chassis, ophanging, remsysteem,...

Airconditioning

Onderhoud, herstelling en diagnose van uw airco-systeem of verwarming-systeem.

Voor een optimale werking, laat uw airco minstens om de 2 jaar controleren.

 

 

Professioneel Polieren en opblinken

U wenst uw voertuig zijn originele glans teruggeven en zijn réeel karakter naar boven brengen ?

Een dieptereiniging en professionele polierbeurt zal uw voertuig er als nieuw laten uitzien. Ook alle chromes en kunststoffen worden behandeld.

 

Interieur Dieptereiniging en Herstelling

Naast onze traditionele interieurherstellingen op leder, maar ook stof (krassen, gaten, verbrandingen,...), kunnen wij ook voor een dieptereiniging van uw volledige interieur zorgen.

Vraag vrijblijvend een bestek op maat.

 

 

Glass-Repair en Vervanging

Een sterretje in de voorruit, een gebarsten ruit ? Geen probleem, een snelle oplossing zal u aangeboden worden...

 

 

Velgen en Banden

Arzel niet ons een prijsofferte te vragen voor uw zomer of winter banden, maar ook voor uw slicks, off-road of classic banden.

Wisselstukken

Het is niet altijd gemakkelijk om het gepaste onderdeel te vinden, zeker niet voor old-timers.

Er zijn op de markt veel verschillende qualiteiten en prijzen beschikbaar.

Uw eigen Restauratieproject

Indien de passie u bij ons heeft gebracht, en uw restauratieproject is geen auto, maar een boot, een kart, een motor, of een grasmachine met een motor van cbr1000.... is

Vervangwagen

U wenst mobiel te blijven tijdens het onderhoud of de herstelling van uw voertuig, dat kan !

Verschillende types van voertuigen zijn beschikbaar aan interessante prijzen.

Gelieve ons tijdig te verwittigen indien u een voertuig wenst te reserveren.